PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

2014-2018

 • ARGUMENT     În România, ca de altfel în marea majoritate a ţărilor dezvoltate, pe măsură ce vârsta medie a populaţiei creşte şi bolile cronice sporesc, cererea de noi lucrători în domeniul sanitar este tot mai mare. Pacienţii, cei care au nevoie de progresele realizate în ce priveşte grija pentru sănătate, nu pot avea acces la acestea şi nu pot beneficia de ele dacă nu există forţă de muncă puternică şi bine pregătită. Deschiderea sistemelor educaţionale şi de formare profesională spre mediul social, economic şi cultural, spre societate, în ansamblul său, prin consolidarea relaţiilor de colaborare dintre educaţie şi formare profesională cu piaţa muncii, cercetare, dezvoltarea spiritului antreprenorial, reprezintă, în egală măsură, atât direcţii de acţiune, cât şi deziderate ale societăţii contemporane.     Destinat deopotrivă celor din interiorul şcolii, Proiectul de dezvoltare a şcolii concentrează atenţia asupra finalităţilor educaţiei (dobândirea de abilităţi, atitudini, competenţe), asigură concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului (curriculum, resurse umane, resurse material – financiare, relaţii sistemice şi comunitare).

 

 1. Proiectul de dezvoltare asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii într-o listă de obiective pe termen scurt, ce pot fi uşor înţelese şi manageriate. Favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii, asigură dezvoltarea personală şi profesională, întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare şi, nu în ultimul rând, stimulează dezvoltarea ethosului şcolar.
 2.      În întreaga Europă, guvernele ţărilor sunt permanent preocupate de problema sănătăţii, căutând noi căi de obţinere a îngrijirii de înaltă calitate. Asistenţii medicali reprezintă cel mai larg grup de profesionişti ai sănătăţii, rolul lor fiind fundamental în menţinerea şi îngrijirea acesteia. Acest rol a fost recunoscut în 1977 de către Consiliul Europei printr-o directivă generală de îngrijire a sănătăţii, iar mai recent, în 1995, în raportul Consiliului Europei privind rolul şi educaţia asistenţilor medicali.

 • CONTEXT LEGISLATIV

 

Baza conceptuală a prezentului Proiect de dezvoltare instituţională o reprezintă legislaţia în vigoare:

Legea 1/2011, Legea Educației Naționale

 • O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ;
 • Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.C.T.S.
 • Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație.
 • Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
 • Raport asupra Stării sistemului național de învățământ, 2010
 • VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII           Pregătirea elevilor pentru a putea oferi societăţii absolvenţi capabili de a deveni cetăţeni active, eficienţi si bine pregatitiprofesional, apţi a se integra în viaţa societăţii;Şcoala garantează accesul continuu la învăţare, pentru a se forma noile competenţe necesare.           Echipă – învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale         Eficienţă – în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii exprimată prin raportul efortrezultate 

 

  1.  
  2.          Dezvoltare personală –   prin formare şi perfecţionare continuă
  3.          Deschidere la nou – în relaţii interumane, către practici europene, pentru parteneriat
  4. VALORI CHEIE
  5. Fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel personalitatea încât traiectul lui existenţial, social şi profesional să se poată desfăşura sub semnul succesului.
  6. MISIUNEA
  7. Realizarea unui mediu de promovare a valorii şi practicilor democratice în care să domnească un climat propice învăţării, orientării elevului spre împlinire în viaţa privată şi publică prin exersarea calităţii de cetăţean capabil să participe activ la activitatea productivă, la viaţa de familie şi la toate nivelurile vieţii în comunitate (de la nivel local până la cel european).
  8. VIZIUNEA
 • SCUT ISTORIC AL ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE DIN BUZĂU         Şcoala a fost înfiinţată în anul 1958, iniţial ca Şcoală Tehnică Sanitară, transformată ulterior în grup şcolar sanitar, avand profil de Şcoală Tehnică Sanitară, cat şi de Şcoală Postliceală. Şcoala a pregătit de-a lungul anilor cadre medii foarte bine instruite, confirmarea venind din partea unităţilor sanitare atat din tară cat şi din străinătate şi a reprezentat pentru cateva decenii singura şcoală de profil din judeţul Buzău şi cateva judeţe limitrofe.         În cadrul şcolii işi desfăşoară activitatea un număr de 46 cadre didactice (medici specialişti: psihologi, psihopedagog, farmacişti, moase, asistenţi medicali, profesori de specialitate).     Şcoala urmăreşte formarea tinerilor ca cetăţeni europeni, educându-i în spiritul toleranţei, multiculturalismului şi a democraţiei.

 

 1. Prin politica sa educaţională, şcoala oferă fiecărui elev posibilitatea de:
 2.          Şcoala pune la dispoziţia elevilor un număr de 3 săli de clasă, 3 laboratoare de nursing, 1 laborator de farmacie laborator de informatică, bibliotecă, sală de festivităţi, pentru o bună desfăşurare a procesului de învăţămat, pentru un efectiv de peste 550 de elevi.
 3.          Şcoala pregăteşte în prezent asistenţi medicali în specialităţile Asistent medical generalist şi Asistent medical de farmacie.
 4.  
 •    a se forma pe o rută personală;
 •    de a obţine performanţe ridicate în funcţie de interese şi aptitudini;
 •   de a-şi continua studiile în forme de învăţământ superior;
 •  de  a se integra în societate.
 •          Cresterea importantei dimensiunii europene in formarea profesionala initiala si continua poate genera dezvoltarea cooperarii inter-institutionale si a parteneriatului, avand ca scop imbunatatirea educatiei si formarii profesionale.
 • PROFILUL ACTUAL AL SCOLII POSTLICEALE SANITARE        Şcoala Postliceală Sanitară Buzau are sediul în municipiul Buzau, str. Aleea Scolilor nr. 1.In present, Scoala Postliceala Sanitara pregateste asistenti medicali in specializarile:

 

 1. Prin Ordinul M.E.C.I. 3840 din 04.05.2009 şcoala a fost acreditată pentru specializările asistent medical generalist şi asistent medical de farmacie.
 2. PROFILUL ŞCOLII
 • Asistent medical de farmacie – 3 ani scolarizare, invatamant de zi;
 • Asistent medical generalist – 3 ani scolarizare, invatamant de zi.         Provenienţă: predominant mediul urban.profesori – 14;      farmacişti – 5;       medici de specialitate – 8;        maistrii instructori -17;   personal didactic auxiliar: 3; personal nedidactic: 1 

 

 1.          Din cele 44 cadre didactice 25 au modulul psihopedagogic, 4 sunt cu doctorate. Procentual, 80% din cadrele didactice sunt calificate pentru a preda în învăţământ.
 2.          Personalul şcolii: personal didactic: 44 din care:
 3.          Numărul total de elevi înscrişi în anul şcolar 2014-2015 este de 553 pentru cele doua specializări.
 • CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ A ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE          Caracteristicile care definesc unitatea noastră şcolara sunt atuurile unei şcoli bune, o şcoală care formează şi dezvoltă competenţele elevilor săi, o şcoală a cărei activităţe are la bază parteneriatele cu unităţile sanitare din judeţul Buzău, o şcoală preocupată în promovarea valorilor ţării şi ale Uniunii Europene.

 

  1.  
 • OFERTA EDUCAŢIONALĂ A ŞCOLII POSTLICEALE SANITARESpecializarea: ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 3 claseCalificarea profesionala: Asistent medical generalistForma de invatamant: la ziOportunitati de plasament pe piata muncii: cadre medicale în reţeaua sanitară de stat şi particular, laboratoare, clinici, obstetrică-ginecologie, chirurgie, interne, etc.Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogicăNivelul: 5Durata studiilor: 3 ani         Au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat (în conformitate cu art. 44(9) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011)Colectivul de elevi: 

 

 1.          În anul şcolar 2014 – 2015 colectivul de elevi are următoarea structură:
 2.  
 3. Oportunitati de plasament pe piata muncii: titular de punct farmaceutic, coordonator producţie sau desfacere naturiste (cosmetice, drogherii, plafar), şef depozit produse farmaceutice, etc.
 4. Forma de invatamant: la zi
 5. Calificarea profesionala: Asistent medical de farmacie
 6. Specializarea: ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE – 3 clase
 7. Durata studiilor: 3 ani
 8. Nivelul: 5
 9. Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică
 10.          Pentru anul şcolar 2014 – 2015, Şcoala Postliceală Sanitară, a lansat următoarea ofertă educaţională:
NR CRT CALIFICARE PROFESIONALA TOTAL ANUL I

NR. CLASE/ ELEVI

ANUL II

NR. CLASE/ ELEVI

ANUL III

NR. CLASE/ ELEVI

1 ASISTENT MEDICAL GENERALIST 302 3/101 3/95 3/106
2 ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE 251 3/98 3/94 2/59
TOTAL 17/553 6/199 6/189 5/165

Resurse materiale

 

Baza materială actuală a şcolii postliceale cuprinde:

 

Nr. crt. Tipul de spatiu Numar spatii Suprafata (mp)
1 Sali de clasa 3 49.13*1

50.41*1

50.04*1

2 Laboratoare – Nursing

–         Farmacie

–         Informatica

–         Nursing

 

5 49,69*2

50,14*1

34,51*1

20,33*1

3 Cabinete: – Secretariat

–         Director

2 18,18*1

19,47*1

4 Cancelarie 1 11.50*1
5 Coridoare 3 134,88
6 Grupuri sociale 2 21.56
7 Biblioteca 1 16.57
8 Arhiva 1 3.66*1
9 Fumoar 1 8.23*1
10 Spatiu administrativ 2 15.7
  TOTAL SUPRAFATA   554  

 

 

Materiale didactice:

 • Manechin resuscitare;
 • Manechin nursing;
 • 2 scheleti pe suport role;
 • Papusa demonstrativa;
 • Craniu pe coloana cervicala,
 • Creier introductiv;
 • Inima plastic, ficat, bila, pancreas, duoden,
 • Rinichi cu glanda, model de prostata, pelvis feminin,
 • Planse anatomice;
 • Btat perfuzie;
 • Mulaj tors uman, mulaj ficat, pancreas,
 • Mulaj sistemul urinar, mulaj sistemul digestiv.
 • Diverse matriale sanitare pentru buna desfasurare a instruirii practice.

Resurse informaţionale

 • Peste 5000 de volume fond de carte
 • 10 calculatoare
 • 1fotocopiator
 • 3 imprimante
 • 2 televizor
 • 1 fax
 • 1 Tabla interactiva
 • 5 videoproiectoare
 • 5 ecrane proiectie
 • Camera foto digitala;
 • 30 calculatoare
 • 13 laptop
 • Banci scolare
 • Calculator birou
 • Swich manual;
 • Rooter;
 • 10 Aparat aer conditionatResurse financiare
 • Surse de finanţare:
 •  
 • proprii, prin taxe de şcolarizare.
 • DIAGNOZA SI ANALIZA DE NEVOI

 

INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV ŞI CALITATIV

 • Priorităţi naţionale, regionale şi locale

 

 1. Priorităţi la nivel local
 • Aplicarea corectă a planurilor – cadru de învăţământ, a curriculumului naţional şi a celui la decizia şcolii;
 • Realizarea planurilor de şcolarizare;
 • Promovarea unei politici de personal bazată pe criterii de competenţă profesională;
 • Consilierea, monitorizarea şi evaluarea activităţii desfăşurate în şcoală prin comisiile metodice şi prin raportul anual;
 • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, prin organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare psihopedagogică
 • Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educaţional cu toţi factorii implicaţi: comunitate locală, instituţii de cultură şi artă, alte instituţii, mass-media, prin şedinţe, întâlniri de lucru, popularizarea activităţilor;
 • Informarea elevilor şi celorlalţi parteneri educaţionali, prin realizarea paginii WEB a Şcolii Postliceale Sanitare
 • Învăţarea centrată pe elev;
 • Modernizarea bazei materiale;
 • Inserţia pe piaţa muncii atât la nivel naţional cât şi la nivel european;Obiectivul general Obiective specifice:
 •          Creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continue în sprijinul creşterii economice în contextul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.
 • Lista prioritatilor si obiectivelor regionale si locale
 • Adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor
 • Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere
 • Creşterea accesului la educaţie pentru tinerii din regiune şi reducerea abandonului şcolar
 • Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de elevi, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.  Se întâlnesc şi cazuri de individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, autoineficienta.

Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice.

Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad ridicat de angajare a membrilor instituţiei şcolare. Este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

 

  Relaţii dintre diferite categorii de personal

În relaţia director – profesori, profesori – profesori:

 • Modul de conducere este democratic si se manifesta prin luarea deciziilor în comun. Are loc consultarea permanentă a şefilor de arii curriculare. Se acceptă propunerile şi iniţiativele profesorilor;
 • În cadrul colectivului de profesori există, indiferent de vârstă şi specialitate, colaborare, spirit de echipă şi atmosferă propice desfăşurării procesului instructiv – educativ.
 • În relaţia director – personal administrativ, TESA, profesori, celelalte categorii de personal:
 • Se constată respectarea sarcinilor de  serviciu, ierarhia este acceptată şi respectată;
 • Consiliul de administraţie apreciază contribuţia personalului şi o stimulează;
 • Colaborarea profesori – personal administrativ asigură realizarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea întregii activităţi didactice.
 • În relaţia Consiliul de administraţie – Consiliul elevilor:
 • Consiliul elevilor este antrenat în rezolvarea problemelor referitoare la respectarea Regulamentului de ordine interioară, organizarea unor activităţi extraşcolare care asigurara  în mediul elevilor un climat de colegialitate şi prietenie.
 • Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

IX.            ANALIZA  SWOT

 IX.1.            Management

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE
–         Proiectarea activităţii manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie;

–         Constituirea de echipe de lucru, care să permită o eficientizare a activităţii manageriale şi a actului decizional prin delegare de sarcini, pe criteriul competenţei;

–         Realizarea analizei diagnostice SWOT la nivelul catedrelor, în vederea identificării corecte a obiectivelor planurilor manageriale şi sporirea eficienţei activităţii profesorilor;

–         Proiectarea activităţii catedrelor prin elaborarea de planuri manageriale ce vizează obiective deduse din analiza SWOT;

–         Existenţa unui regulament intern;

–         Existenţa unei strategii manageriale coerente bazată pe o analiză profundă a problemelor şcolii;

–         Elaborarea unor fişe ale postului personalizate;

–         Existenţa organigramei;

–         Consiliul de administraţie cu atribuţii concrete pentru fiecare membru şi plan de muncă;

–         Existenţa unor structuri submanageriale (comisii metodice) constituite după apartenenţa la arie curriculară;

–         Insertia corespunzătoare pe piaţa muncii a absolvenţilor şcolii;

–         Realizarea planului de scolarizare in proportie de 100%;

–         Incadrarea cu personal didactic de specialitate;

–         Responsabilitate si competent din partea cadrelor didactice pentru insufirea si aplicarea corecta a curriculum-ului scoare;

–         Actiuni de popularizare a ofertei educationale prin pliante, intalniri cu elevii si profesorii de liceu, mass-media.

–          Insuficienta implicare în activitatea managerială a unor membri din Consiliul de Administraţie

–          Insuficienta implicare a comisiilor interne;

–          Număr prea mic de asistenţe şi interasistenţe;

–          Lipsa cadrelor didactice titulare la unitatea de învăţămant;

–          Lipsa pregătirii pedagogice sau perfecţionării prin intermediul gradelor didactice, a unor cadre didactice asociate, buni specialişti în domeniul lor de activitate.

–          Nivelul scazut al pregatirii initiale a elevilor absolventi de liceu;

–          Reticenta la schimbare manifestata de unele cadre didactice.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
–         Constituirea unei echipe manageriale care să eficientizeze comunicarea la nivelul organizaţiei, astfel încât rezultatele în urma aplicării srategiei de dezvoltare instituţională să fie cele aşteptate

–         Existenţa legii calităţii în educaţie

–         Existenta unei oferte acceptate pe paiata muncii;

–         Disponibilizarea unor institutii medicale pentru dezvoltarea parteneriatului cu scoala;

–         Capacitatea de adaptare la dinamica accelerată a sistemului educaţional şi legislative, impuse de reforma învăţământului, în vederea aderării la structurile europene,

–         Autonomia parţială a şcolii datorată necorelărilor legislative;

–         Lipsa locurilor finantate de la bugetul de stat;

–         Insuficienta reglementare legislativă;

–         Abandonul scolar cauzat de scaderea nivelului de trai;

–         Lipsa motivatiei unor absolventi de liceu pentru continuarea studiilor;

–         Existent si aparitia in oras a altor scoli de profil;

–         Dificultati de integrare socio-profesionala a absolventilor pe piata muncii.

 

IX.2. Oferta curriculară 

PUNCTE  TARI  PUNCTE SLABE
–         Asigurarea unor standarde educaţionale înalte;

–  „Cartea de vizită”a şcolii care, s-a caracterizat prin calitate, exigenţă şi responsabilitate, traditie;

–  Existenţa unor cursuri opţionale în specializările solicitate de elevi;

–  Evaluarea cunoştinţelor elevilor bazată pe un sistem propriu de testare pentru   a familiarizarea elevilor cu metodologia de examen;

–  Oferirea unei programe de pregătire;

–  Interdisciplinara ampla;

 

–       Existenţa unor disfuncţionalităţi în monitorizarea activităţii şcolare şi în delegarea corectă a sarcinilor;

–       Valorificarea insuficienta a potentialului intellectual al elevilor din cauza faptului ca sunt angrenate in activitati care sa le permita intretinerea proprie si a familiei;

–       Neconcordanţa între nivelul informaţional, pe de o parte, şi materialul didactic, aparatura din dotare şi cartea bibliografică;

–       Dificultatea evaluării sistemice;

–       Insuficienţa unui curriculum la decizia şcolii;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
–  Acces rapid la informaţii de ordin curricular;

–  Receptivitatea manifestată de către I.S.J. Buzau şi M.Ed.C. privind introducerea unor discipline opţionale şi  specializări care corespund învăţământului modern;

–  Interesul manifestat de unele organizaţii civice în domeniul educaţional

–  Interesul manifestat de unităţile medicale;

–       Planul de învăţământ şi programele şcolare prea încărcate la anumite discipline;

–       Suprasolicitarea elevilor din cauza programului complex şi aglomerat;

 

IX.2. Resurse umane 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
–         Existenţa unui corp profesoral alcatuit din specialist in domeni;

–         Buna colaborare între serviciul secretariat-contabilitate şi cadrele didactice;

–         Atragerea unui număr mare de elevi, cu potenţial intelectual ridicat, datorită prestigiului şcolii şi ofertei curriculare;

–         Număr tot mai mare de profesori implicaţi în activităţi de colaborare internă şi externă;

–         Activităţi extraşcolare diversificate, funcţie de interesele elevilor;

–         Preocuparea insuficientă pentru promovarea imaginii şcolii şi mediatizarea rezultatelor;

–         Implicarea insuficientă a elevilor în proiectarea activităţii şcolii;

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI
 

–         Standardele înalte privind activităţile didactice şi rezultatele bune ale elevilor asigură prezenţa unei populaţii şcolare cu nivel bun;

–         Oferta de formare continuă a cadrelor didactice;

–         Posibilităţi multiple de a accede la informaţii ştiinţifice şi metodice de ultimă oră;

–         Posibilitatea selectării unor cadre didactice bine pregătite profesional;

 

–         Influenta,

–         Scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu, ca urmare a perturbărilor apărute în sistemul de valori ale societăţii;

–         Instabilitatea cadrelor didactice, in cadrul unitatii scolare cauzata de statul de personal didactic associate, detinut de aproape tot corpul profesoral.

 

IX.3. Resurse materiale şi financiare

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
–         Dotarea laboratoarelor de nursing cu aparatură modernă şi mobilier ergonomic;

–         Amenajarea majorităţii sălilor de clasă cu mobilier nou, modern;

–         Crearea de noi spaţii pentru buna desfasurare a unui process de invatamant conform cerintelor europene;

–         Asigurarea resurselor financiare necesare bunei funcţionari a activitatii şcolii;

–         Volumul de material didactic în cabinete şi laboratoare;

–         Uzura fizică şi morală a unor materiale didactice;

–         Prezenţa în insuficientă măsură a unor surse de venituri proprii;

–         Preocupări scăzute pentru atragerea de surse de finanţare extrabugetare;

–         Număr insuficient de videoproiectoare, calculatoare portabile;

–         Lipsa unei săli – media adecvate pentru informare europeană;

–         Dotarea insuficientă a laboratorului de informatică;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
–         Sprijinul primit din partea organelor administraţiei locale şi centrale contribuie la modernizarea bazei materiale;

–         Buna administrare a fondurilor proprii;

 

–         Deteriorarea rapidă a spaţiilor comune cu Liceul cu Program Sportiv;

–         Bugetul de austeritate al Primăriei;

–         Descentralizarea sistemului financiar;

 

 IX.4.   Relaţiile cu comunitatea

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
–         Colaborarea eficientă cu I.S.J. Buzau si cu autorităţile locale;

–         Colaborarea cu instituţii din comunitatea locală, cu unităţi şcolare din judeţ, ţară şi străinătate;

–         Derularea proiectelor şcolare în parteneriat cu şcoli din Franţa;

–         Consilierea individuală şi de grup a elevilor şi părinţilor;

–         Initierea unui proiect European care vizează schimbul de elevi;

 

–         Slaba implicare în realizarea unor proiecte de finanţare la nivel instituţional;
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
–         Deschiderea spre colaborare a unor şcoli din diferite ţări europene;

–         Parteneriatul cu şcoli din diverse ţări asigură actului educaţional o dimensiune europeană;

–         Ofertele educative mai dinamice oferite de alte organisme cu preocupări educaţionale;

 

 IX.5.   Grupuri de interes

 

MECTS  – SE AŞTEAPTĂ: – să se respecte politica şcolară;

– şcoala să fie mai bine susţinută de societate;

ISJ – URMĂREŞTE: – parcurgerea programei şcolare;

– utilizarea resurselor educaţionale;

– obţinerea de rezultate bune şi încadrarea în viaţa publică şi privată;

ELEVII  DORESC: – sprijin şi îndrumare în dezvoltarea lor personală;

– consiliere în problemele de învăţare, reuşită în viaţă;

– implicarea mai activă a şcolii în orientarea şcolară şi profesională;

– sprijin în creşterea încrederii în sine;

– obţinerea de rezultate;

PĂRINŢII  URMĂRESC: – buna pregătire a copiilor;

– asigurarea reuşitei în continuarea studiilor şi pregătirea pentru viaţă;

– sprijin în educarea copiilor;

– şanse egale în dezvoltarea elevilor;

– siguranţa fizică şi psihică a copiilor;

PROFESORII SOLICITĂ: – condiţii favorabile de muncă;

– climat motivaţional;

– sprijin în activitatea de perfecţionare;

COMUNITATEA: – primăria aşteaptă formarea de buni cetăţeni;

– poliţia urmăreşte existenţa unui comportament civilizat;

– implicarea elevilor în actiuni de voluntariat;

IX.6. Nevoi identificate

CURRICULUM ŞI EVALUARE ·        Diversificarea cursurilor opţionale şi stabilirea acestora în funcţie de profilul şi personalitatea şcolii

·        Dezvoltarea activităţii interdisciplinare;

RESURSE UMANE ·        Consolidarea corpului profesoral;

·        Intensificarea preocupărilor pentru promovarea imaginii şcolii şi mediatizarea rezultatelor;

·        Aplicarea programului de mentorat pentru pregătirea metodică a cadrelor didactice debutante;

·        Sporirea interesului tuturor cadrelor didactice privind activităţile extracurriculare şi extraşcolare;

·        Realizarea demersurilor pentru încadrarea cu personal nedidactic;

·        Implicarea în mai mare măsură a elevilor în activitatea şcolii;

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE ·        Diviziunea   spatiului si realizarea de lucrari de investitii pentru modernizarea spatiului scolar;

·        Creşterea numărului de mijloace moderne de predare;

·        Implementarea unui   system de supraveghere video;

·        Atragerea mai multor fonduri extrabugetare;

·        Amenajarea unui laborator modern de farmacie;

·        Amenajarea unui laborator de informatica;

·        Amenajarea bibliotecii;

PARTENERIATE- RELAŢII COMUNITARE ·        Realizarea de parteneriate locale si implicarea in activitati de voluntariat

 

 

ŢINTE STRATEGICE

 

Având în vedere datele din analiza diagnostică, se conturează următoarele direcţii de optimizare şi dezvoltare instituţională:

 • Dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui învăţământ modern, de calitate. bazat pe modelare experimentală şi generalizarea utilizării mijloacelor didactice moderne.
 • Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare a activităţii întregului colectiv al şcolii, in conformitate cu specificul scolii, care să evidenţieze, să promoveze şi să stimuleze valoarea la toate nivelurile de activitate.
 • Crearea unui parteneriat educativ eficient, consultarea elevilor şi colaborarea cu factorii educativi locali şi regionali a angajatorilor, precum şi prin fructificarea experienţei europene.
 • Promovarea unei educaţii menită să dezvolte la elevi respectul pentru valorile culturale naţionale şi europene, ale democraţiei şi statului de drept, încurajarea spiritului întreprinzător şi al concurenţei loiale;
 • Diversificarea acţiunilor prin promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii prin extinderea ofertei pentru formarea continuă a adulţilor.